Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Panaszbejelentés

 

Amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem sikerül problémáját vagy szolgáltatási igényét megnyugtatóan rendezni, a Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszának – a fogyasztó azonosításra alkalmas tartalommal történő – előterjesztésére az alábbi módok állnak rendelkezésére:

Szóban személyesen személyesen a Központi Ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelezheti panaszát. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát átadja Önnek.

Központi Ügyfélszolgálat címe:   1211 Budapest, Szállító u. 4.
Nyitva tartás: Hétfő:   7:00–19:00
  Kedd–Csütörtök:   8:00–16:00
  Péntek:   8:00–15:00
       

Szóban telefonon a Call Center munkatársai fogadják hívását. Telefonos panaszkezelés esetén a beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül, amelyet kérésére visszahallgathat, vagy igény esetén térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Telefonos panaszügyintézés ideje: Hívható telefonszámok:
Hétfő: 7:00–19:00   (+36-1) 999-9999
Kedd–Csütörtök: 8:00–16:00   (+36-1) 666-6200
Péntek: 8:00–16:00    
 

Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszra adott írásbeli válasszal egyidejűleg küldünk meg az Ön részére.

Írásban személyesen vagy más által átadott irat útján közölt panaszát Központi Ügyfélszolgálatunk nyitva tartási idejében adhatja át munkatársainknak.

Postai úton a panasz a következő címekre küldhető:

Székhely: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1211 Budapest, Szállító u. 4.
Központi levélcím: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1443 Budapest, Pf. 180

 

Telefaxon a (+36-1) 666-6400 vagy a (+36-1) 666-6404 számok állnak rendelkezésére.

E-mailen panaszát a elektronikus postafiók címen fogadjuk.

On-line panaszbejelentésre a következő linkre található felület áll rendelkezésre:

Panaszát a Panaszbejelentő lap nyomtatványunk kitöltése útján is előterjesztheti.

Társaságunk a beérkezett panaszokat a Panaszkezelési Szabályzata előírásainak megfelelően kezeli. Amennyiben a panaszának kivizsgálása eredményeként közölt álláspontunkkal nem ért egyet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777. Telefon: +36-80-203-776, Fax: +36-1-489-91-02, E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, Honlap: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszunésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a bírósághoz fordulhat vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 172. Telefon: +36-80-203-776, Fax: +36-1-489-91-02, E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes/) eljárását kezdeményezheti.

Székhely cím: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét felügyeleti szervünk, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem, ahol hasznos információkat olvashat.

A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi oldalai és online alkalmazásai pontos és aktuális elérhetőségei az alábbiak:

MNB - Pénzügyi Fogyasztóvédelmi központ: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az MNB online alkalmazásai: https://www.mnb.hu/felugyelet

Bankszámlaválasztó program: http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp

Betét és megtakarítás kereső program: https://betetvalaszto.mnb.hu/

Hitel- és lízingtermék választó program: https://hitelvalaszto.mnb.hu/

Terméktáblák: https://www.mnb.hu/felugyelet

Háztartási költségvetés számító: https://haztartasikoltsegveteskalkulator.mnb.hu/

A fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli, alternatív rendezési fórumaként eljáró Pénzügyi Békéltető Testület szervezetére, működésére, eljárására, hatáskörére, továbbá elérhetőségére vonatkozó információk, a https://www.mnb.hu/bekeltetes/ honlapon érhetők el.

Letölthető dokumentumok

Kapcsolódó oldal