Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

PANASZBEJELENTÉS

 

Társaságunk felelős és tisztességes szolgáltatói magatartása ellenére előfordulhat, hogy tájékoztatási, szerződéskezelési, kárrendezési szolgáltatásunkkal nem teljes mértékben elégedett, Társaságunk tevékenységét reklámküldemény címzettjeként, adatkezelés érintettjeként vagy egyéb minőségében kifogásolja, vagy valamely mulasztásra hívja fel figyelmünket.

Az esetleges panaszok telefonon, személyesen, vagy írásban való közlése mellett biztosított online bejelentő rendszerünk célja a gyorsabb és hatékonyabb panaszkezelés.

Amennyiben a panaszához dokumentumokat kíván csatolni, kérjük, szíveskedjék azok másolatát a Biztosító székhelyére (1211 Budapest, Szállító utca 4.) központi levélcímére (1443 Budapest, Pf. 180.) megküldeni.

Meghatalmazott (képviselő) útján eljáró ügyfél esetében kérjük a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Biztosító székhelyére (1211 Budapest, Szállító utca 4.) központi levélcímére (1443 Budapest, Pf. 180.) megküldeni.

Mielőtt panaszát megtenné, kérjük, szíveskedjék elolvasni az online panaszbejelentő rendszerben való bejelentéssel összefüggésben a Biztosító által végzett adatkezelésére vonatkozó tájékoztatót, amely itt elérhető.

ÜGYFÉL / FOGYASZTÓ ADATAI
Név:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail:
E-mail ismét:
Minősége:
Képviselő neve:
Képviselő levelezési címe:

PANASZ OKA
Az alábbiakban megjelölt okok közül több is megjelölhető.
 

 
A panasz oka és leírása, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése, a bejelentést tevő ügyfél álláspontja:
Szerződési ajánlat száma, szerződés azonosító száma (kötvényszám), kárszám, egyéb:

ÜGYFÉL IGÉNYEMegjegyzés, észrevétel